Uobičajeni prevodi naziva bankarskih sektora u Crnoj Gori

Glosar termina u osiguranju
July 26, 2018
Da li znate kada koristiti „kvačice“ u prevodu na engleski jezik?
November 1, 2018
Show all

Uobičajeni prevodi naziva bankarskih sektora u Crnoj Gori

Uzevši u obzir da su danas finansije vrlo važne u životu svakog pojedinca, ne čudi podatak da se procentualno na godišnjem nivou u svijetu objavljuje najviše tekstova upravo iz ovih oblasti.

Neki od njih su analize, odnosno takozvani naučni tekstovi, neki međutim govore o novim zakonitostima u ekonomiji, dok pojedini tekstovi govore o poslovanju banaka, i slično. Naravno, tekstovi iz ovih oblasti se mogu odnositi na mnoge segmente finansija, ekonomije, bankarstva, investicija, računovodstva i poslovanja uopšte.

Za stručno prevođenje u oblasti finansija potrebno je znanje, ali i iskustvo, posebno kada je u pitanju finansijska dokumentacija, godišnji i revizorski izvještaji, računovodstvena terminologija. Svakom prevodiocu će biti od značaja ako sarađuje sa nekom knjigovodstvenom agencijom, jer će u slučaju nedoumica moći da se konsultuje u vezi sa pravilnom terminologijom i značenjem.

Kada je u pitanju bankarski sektor, prevođenje internih dokumenata, politika i drugih akta zavisi i od pripadnosti banke nekoj većoj grupi. Naime, kod određenih banaka prevodilac se može poslužiti prevodom na neki srodni jezik (npr. iz regiona) radi poređenja i konsultacija.

Za ovaj blog post smo naveli neke od uobičajenih prevoda naziva bankarskih sektora na tržištu Crne Gore.

Napominjemo da neke banke za određene sektore zadržavaju originalne nazive na engleskom jeziku, u skladu sa regionalnom praksom te grupe.

Word dokument sa rječnikom možete preuzeti OVDJE.

 

RJEČNIK NAZIVA BANKARSKIH SEKTORA

Sektor poslovanja sa privredom – Corporate Finance Division

Odjeljenje za poslovanje sa javnim sektorom – Public Finance Department

Služba planiranja i kontrole prodaje – Sales Planning and Controlling Team

Odjeljenje za fizička lica i proizvode za stanovništvo – Individual Clients and Retail Products Department

Služba savjetodavnog bankarstva – Affluent Team

Služba za poslovanje sa MSP klijentima – SME Team

Služba distributivnih kanala – Distribution Channels Team

Sektor upravljanja prodajom – Sales Management Division

Služba marketinga – Marketing Team

Služba pravnih poslova – Legal Team

Služba za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma – Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Team

Služba za kontrolu usklađenosti poslovanja – Compliance Team

Služba za bezbjednost i prevenciju prevara – Safety, Security and Fraud Prevention Team

Odjeljenje ljudskih resursa – Human Resources Department

Nezavisna funkcija> ekonomska istraživanja – Staff function> Economic research

Nezavisna funkcija> korporativne komunikacije – Staff function> Corporate communications

Nezavisna funkcija> Integrisano upravljanje rizicima – Staff function> Integrated Risk Control

Odjeljenje finansijske kontrole – Financial Controlling Department

Odjeljenje sredstava i upravljanja bilansom – BSM and Treasury Department

Služba kontrole kapitala i rizikom ponderisane aktive – Capital and Risk Weighted Assets Controling Team

Sektor kontrole rizika – Risk Controling Division

Sektor upravljanja kreditnim rizikom – Credit Management Division

Sektor kreditnog procesuiranja – Credit Processing Division

Sektor kreditne rehabilitacije – Credit Rehabilitation Division

Sektor upravljanja Retail rizikom – Retail Risk Management Division

Služba za restrukturiranje i likvidaciju koncentrisanih rizika

Sektor upravljanja rizikom u poslovima sa stanovništvom – Retail Risk Management

Sektor naplate potraživanja u poslovima sa stanovništvom – Retail Collection Division

Sektor operativnih poslova – Operations Division

Služba za upravljanje poslovnim procesima – Business Process Management Team

Sektor organizacije i informacionih tehnologija – Organisation and Information Technology Division

Služba nabavke – Procurement Team

Sektor upravljanja imovinom – Real Estate Management Division

Leave a Reply

Your email address will not be published.