Glosar termina u osiguranju

Pravopisne zavrzlame – Transkripcija engleskih imena
October 2, 2017
Uobičajeni prevodi naziva bankarskih sektora u Crnoj Gori
September 14, 2018
Show all

Glosar termina u osiguranju

U slučaju da Vam treba sažeto koncipiran priručnik sa stranim riječima i pojmovima iz oblasti osiguranja, glosar termina u osiguranju je prava stvar za vas.
Osnovni pojmovi dati su na srpskom/crnogorskom i engleskom jeziku, i biće od koristi prevodiocima i sudskim tumačima, ali i drugim profesionalcima u oblasti osiguranja.

Osnovni pojmovi dati su na srpskom/crnogorskom i engleskom jeziku, i biće od koristi prevodiocima i sudskim tumačima, ali i drugim profesionalcima u oblasti osiguranja.

Izostavili smo definicije ovih termina, ali ih možete pronaći u specijalizovanim rječnicima na internetu.

Agent prodaje osiguranja – insurance sales agent
Aktuar – actuary
Bankoosiguranje – bank insurance
Bonus – bonus
Bruto premija osiguranja – brutto/gross insurance premium
Cedent – cedent
Cesionar – cesionar
Datum početka osiguranja – date of start of insurance
Dinamika plaćanja – payment mode/payment schedule
Disperzija rizika – risk dispersion
Djelimična šteta – partial damage
Dobit – profit
Dobrovoljno osiguranje /neobavezno osiguranje – voluntary insurance, non-mandatory insurance
Dodatno osiguranje/pokriće – additional insurance/coverage
Doplatak premije osiguranja – additional premium for payment by installments
Dopunsko osiguranje/pokriće – supplementary insurance/coverage
Evropski izvještaj o nezgodi – European Accident Statement
Fakturisana premija – invoiced premium
Franšiza – franchise
Funkcionalna premija – functional premium
Generalna polisa – general policy
Garantna rezerva – guarantee reserve
Garantni fond – guarantee fund
Granična polisa – border policy
Grupno osiguranje – group insurance
Integralna franšiza – nondeductible franchise
Intenzitet štete – level of damage
Istek/prestanak osiguranja – end/termination of insurance
Izjava o poravnanju – settlement statement
Jednokratna premija osiguranja – single insurance premium
Kapitalizovana/redukovana vrednost polise osiguranja – insurance policy reduced value
Kapitalizacija osiguranja – insurance reduction
Karenca – waitin g period
Kargo polisa – cargo insurance policy
Kasko polisa – all-risk insurance policy
Kolektivno osiguranje – collective insurance
Korisnik osiguranja – insurance beneficiary
Katastrofalni rizik – disaster risk
List/potvrda pokrića – cover note/binder
Malus – malus
Matematička rezerva – mathematical/policy reserve
Materijalna šteta – material damage
Mjerodavna premija – competent premium
Nadosiguranje – overinsurance
Naknada/nadoknada iz osiguranja – insurance indemnity
Nesrećni slučaj – accident
Nosilac stvarnih prava na osiguranoj stvari – actual title holder
Obavezno/prinudno osiguranje – compulsory/obligatory/mandatory insurance
Obračunata šteta – calculated damage
Odbitna franšiza – franchise deductible
Očekivana dobit – anticipated profit
Opšti uslovi osiguranja – general terms and conditions
Osigurana suma/svota/iznos – sum insured
Osigurani/pokriveni rizik/opasnost – insured/covered risk/peril
Osigurani slučaj/događaj – insured event/case
Osiguranje – insurance
Osiguranik – insured person/assured person
Osiguravač – insurer/assurer
Osnovno osiguranje/pokriće – basic insurance/coverage
Oštećeno lice – damaged person
Otkup polise – surrender
Otkupna vrijednost polise – surrender value
Parametarsko osiguranje – parametric insurance
Početak osiguranja – begining of insurance
Podosiguranje – underinsurance
Polisa osiguranja – insurance policy
Ponuda osiguranja – isurance proposal
Posebni uslovi osiguranja – particular terms and conditions
Posrednik u osiguranju – insurance broker/intermediary
Potpuna šteta – full damage
Predmet osiguranja – insured subject matter
Premija osiguranja – insurance premium
Pripadajuća dobit – accrued profit
Pripisani dobitak – accrued profit
Pristupna starost osiguranika – entry age of the insured
Procjena rizika – risk assessments
Procjenitelj rizika – risk manager
Procjenitelj štete – damage analyst
Prvi rizik – maximum foreseeable loss (MFL)
Proporcionalna franšiza – proportional franchise
Reosiguranje – reinsurance
Reosiguravač – reinsurer
Režijski dodatak – loading for expenses of management/overhead allowances
Rizik – risk, danger, hazard, peril
Samopridržaj – self-retention
Saosiguranje – coinsurance
Skadenca – expiry
Suma/svota/iznos osiguranja – sum insured
Šteta – loss,damage
Totalna šteta – total loss
Trajanje osiguranja – duration of insurance
Trajni nalog – standing order/direct debit
Ugovarač osiguranja – policy holder
Ugovor o osiguranju – insurance contract
Uslovi osiguranja – insurance/policy terms and conditions
Vansudsko poravnanje – extrajudicial settlement
Vinkulacija – policy vinculation
Visina premije – premium
Visina štete – amount of damage
Višekratna premija osiguranja – regular premium
Vjerovatnoća – expectance
Vještačenje – expertise
Vrste/podjela osiguranja – classes/lines of insurance
Zastupnik u osiguranju – Insurance agent
Zvanje / Zanimanje – title, occupation

Leave a Reply

Your email address will not be published.