Usluge prevođenja i tumačenja

Ko je sudski tumač?

Sudski tumač je osoba koja izdaje ovjereni prevod dokumenta i jamči da je taj prevod istovjetan sa originalom.
Usluga sudskog tumača podrazumijeva prevođenje dokumenta i ovjeru prevedenog dokumenta pečatom tumača postavljenog od strane Ministarstva pravde.

Prevod pravnih dokumenata

na engleski ili crnogorski

Stručni prevodi pravnih i sudskih dokumenata kao što su: Presude, ugovori, tužbe, zapisnici, rješenja, odluke, pravilnici, nekretnine, izvodi iz CRPS, finansijski izvještaji, revizorski izvještaji, kupoprodajni ugovori, tehnička uputstva, sertifikati, medjunarodne dozvole, godišnji izvještaji, prevođenje web sajtova i reklamnih materijala, prevod atesta, prevod tenderske dokumentacije, prevod lista nepokretnosti, sudskih presuda, rješenja, žalbi, prevod poslovne prepiske za potrebe suđenja.

 

Prevod ličnih dokumenata

na engleski ili crnogorski

Uz stručne dokumente, svakodnevno se prevode i dokumenti kao što su:
prevod svjedočanstva, prevod izvoda iz matične knjige rođenih/vjenčanih/umrlih, prevod potvrde o državljanstvu, prevod potvrde o nekažnjavanju, prevod policijskog zapisnika, prevod potvrde o bračnom stanju, prevod ljekarskog nalaza, prevod ovlašćenja i punomoćja, sudski prevod pasoša, sudski prevod diploma, svjedočanstava, prepisa ocjena i sertifikata, prevod dozvola za boravak i radnih viza, Apostille pečat, prevod dokumenata ovjereniih kod notara, prevod američke vozačke dozvole, prevod sertifikata, sva dokumenta za američku vizu, dokumenta za kanadsku vizu, dokumenta za britansku vizu.

Različite oblasti prevođenja

Efikasno i profesionalno

Prevodilačka kancelarija nudi kvalitetne prevode dokumenata i tekstova u sljedećim oblastima: bankarstvo, ekonomija, pravo, novinarstvo, energetika, saobraćaj, turizam, trgovina, i dr.

 

Lektura, korektura i redaktura

Poseban paket usluga

Nudimo mogućnost ugovaranja paketa usluga prevoda i lekture. Klijenti mogu dobiti gramatički i stilski uređen prevod koji je spreman za štampu i slično, bez interpunkcijskih grešaka. Savršeno za kompanije koje se bave proizvodnjom reklamnih materijala i web stranica.

 

Ukoliko želite da koristite naše prevodilačke usluge, možete nas kontaktirati i raspitati se o detaljnijim uslovima. Poslaćemo Vam ponudu zajedno sa procijenjenim rokom za izradu prevoda. Prevod možete dobiti u elektronskom obliku ili kao štampanu verziju.